8/5/2020 11:03:00 PM | View: 0

Ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty cổ phần Giấy An Hòa đã nhận thức rõ vai trò to lớn của văn hóa doanh nghiệp. Công ty đang nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, có tính cách thương hiệu riêng của mình.

Xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Sự phát triển của công ty luôn gắn liền với việc nâng cao chất lượng sống và điều kiện làm việc của mỗi thành viên trong công ty. Mỗi thành tựu của Công ty đều là thành quả, tâm huyết của toàn thể ban lãnh đạo và mọi thành viên trong công ty xây dựng lên.

Nét đặc trưng trong văn hóa doanh nghiệp là:

  • Tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn và cơ hội phát triển trong nghề nghiệp
  • Đoàn kết – hợp lực khi giải quyết vấn đề  nhằm tạo dựng giá trị mới cho công ty
  • Tôn trọng -  luôn sẵn sàng hợp tác với khách hàng