Dây chuyền sản xuất bột giấy
Dây chuyền sản xuất giấy cao cấp
Hệ thống quản lý chất lượng
  • Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực hoạt động: Sản xuất, cung ứng giấy và bột giấy tẩy trắng phù hợp với tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015/ ISO 9001:2015.
  • Sản phẩm bột giấy đáp ứng được tiêu chuẩn cơ sở của Công ty cổ Phần Giấy An Hòa - TCCS 01:2020/AHP ban hành ngày 01/01/2020
  • Sản phẩm giấy in đáp ứng được tiêu chuẩn cơ sở của Công ty cổ Phần Giấy An Hòa - TCCS 04:2020/AHP ban hành ngày 31/05/2019
  • Sản phẩm giấy viết đáp ứng được tiêu chuẩn cơ sở của Công ty cổ Phần Giấy An Hòa - TCCS 05:2020/AHP ban hành ngày 31/05/2019
  • Sản phẩm giấy photocopy đáp ứng được tiêu chuẩn cơ sở của Công ty cổ Phần Giấy An Hòa - TCCS 06:2020/AHP ban hành ngày 31/05/2019.