Thông tin sản phẩm giấy in

- Kích thước cuộn: 650mm; 700mm; 790mm; 840mm; 1060mm; 1300mm;

- Độ trắng: 76±2, 92±2,95±2 (% ISO)