• Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. 
  • Sản phẩm bột giấy đáp ứng được tiêu chuẩn cơ sở của Công ty cổ Phần Giấy An Hòa - TCCS01:2013 ban hành ngày 12/9/2013
  • Đảm bảo 100% cán bộ nhân viên vận hành đã được qua đào tạo theo chuyên ngành
  • Đảm bảo cung cấp ≥95% sản lượng đơn hàng đã ký kết
  • Các khiếu nại về chất lượng của khách hàng ≤5 lần trong năm